כללית מושלם

דיון מתוך פורום  ביטוח נסיעות לחו"ל

17/04/2009 | 18:11 | מאת: אפרת

שלום האם כללית מושלם הינו ביטוח קולקטיבי המחוייב לקבל את כל מבוטחי הכללית ןילדיהם המשלמים(לפני שאותר ליקוי המזכה בתשלום) תודה?

לקריאה נוספת והעמקה
18/04/2009 | 00:44 | מאת: חיפאית

לאפרת- כללית מושלם אינו בדיוק ביטוח, אלא חבילה של שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל השירותים לפי חוק בריאות ממלכתי, והתשלום עבורם הוא לפי קבוצות גיל. באתר של הכללית יש את המידע- http://www.clalit.co.il/HE-IL/Mushlam/miztarfim אפשר לעבור שם לתעריף, לתקנון וכן הלאה . בקשר למה ששאלת, אני מבינה שתוכלי לקבל תשובה כאן (מתוך האתר): מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי: 10. ב. (2) הקופה רשאית לשנות, מעת לעת, את זכויות העמיתים בתוכנית ואת תשלומי העמיתים. ג. (1) קופת חולים תצרף לתוכנית כל חבר המבקש להצטרף לתוכנית, ללא קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי, ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כלשהו, למעט תקופות אכשרה סבירות, שייקבעו לגבי כלל העמיתים בתוכנית לעניין מתן שירותים שונים במסגרתה, ובלבד שלא תיקבע תקופת אכשרה כאמור לעניין שירותים שהיו כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה לגבי מי שהיה חבר בקופה והצטרף לתוכנית לא יאוחר משנה אחת אחרי השינוי בסל השירותים והתשלומים של הקופה. (2) הקופה רשאית לקבוע, לעניין תקופות אכשרה כאמור בפסקה (1), הוראות שונות לגבי מעבר מתוכנית של קופה אחרת. ד. בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), קופת חולים לא תפלה בין עמיתים בתוכנית, בין בעת ההצטרפות אליה ובין במתן השירותים במסגרתה. ה. מחיר התוכנית יהיה אחיד לכל קבוצת גיל, ללא תלות במספר שנות החברות בתוכנית, או במצבו הבריאותי או הכלכלי של העמית. 21. (א) קופת חולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו כאמור בסעיף 3 (ג) את כל שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותים, ללא כל הפליה. ולא תתנה מתן שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתוכנית לשירותים נוספים לפי סעיף 10. זכותו של מבוטח בקופה לקבל את מלוא השירותים, להם הוא זכאי מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, לא תושפע מהצטרפותו או אי הצטרפותו לתוכנית לשירותי בריאות נוספים של הקופה או של התאגיד בשליטתה. פרטים מלאים אפשר לברר במוקד 2700* ----------- ----- בריאות, חיפאית

02/05/2009 | 08:33 | מאת: יריב אבני

אפרת שלום. כללית מושלם אינו ביטוח קולקטיבי אך מתנהג בצורה דומה. קראי תשובתה המצוינת של "החיפאית" אשר עונה תמיד תשובות מקצועיות ולעניין. אני מתחיל לחשוש למעמדי בפורום ......(:

מנהל פורום ביטוח נסיעות לחו"ל