חיסיון רפואי

דיון מתוך פורום  זכויות מבוטחים בביטוח בריאות וסיעוד

03/08/2014 | 16:59 | מאת: מטופל

רופאת המשפחה שלי הפרה חיסיון רפואי בכך שסיפרה לאדם נוסף את תוכן השיחה שהייתה לי עימה במהלך תור שקבעתי אלייה. אני מעוניין להתלונן עלייה במשרד הבריאות ורציתי לשאול מה אני אמור לכתוב בפנייה שלי אליהם? איזה נוסח אני צריך לכתוב? תודה רבה למי שעוזר/ת!

04/08/2014 | 14:00 | מאת: חיפאית

לפני שתחליט מה בדיוק לכתוב, כדאי שתקרא את הסעיפים בחוק זכויות החולה הנוגעים לשמירת סודיות רפואית: (בין היתר, השאלה אם השיחה היתה בין הרופאה לבין איש צוות רפואי אחר, לצורך הטיפול) 19. שמירת סודיות רפואית (א) מטפל או עובד מוסד רפואי, ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל, שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם. (ב) מטפל, ובמוסד רפואי - מנהל המוסד, ינקטו אמצעים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות העניינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם. 20. מסירת מידע רפואי לאחר (א) מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור מידע רפואי לאחר בכל אחד מאלה: (1) המטופל נתן הסכמתו למסירת המידע הרפואי; (2) חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי; (3) מסירת המידע הרפואי היא למטפל אחר לצורך טיפול במטופל; (4) לא נמסר למטופל המידע הרפואי לפי סעיף 18 (ג) וועדת האתיקה אישרה את מסירתו לאחר; (5) ועדת האתיקה קבעה, לאחר מתן הזדמנות למטופל להשמיע את דבריו, כי מסירת המידע הרפואי על אודותיו חיונית להגנה על בריאות הזולת או הציבור וכי הצורך במסירתו עדיף מן העניין שיש באי מסירתו; (6) מסירת המידע הרפואי נועדה לפרסום בביטאון מדעי, למטרות מחקר או הוראה בהתאם להוראות שקבע השר ובלבד שלא נחשפו פרטים מזהים של המטופל. (ב) מסירת מידע כאמור בסעיף קטן (א) לא תיעשה אלא במידה הנדרשת לצורך העניין, ותוך הימנעות מרבית מחשיפת זהותו של המטופל. (ג) קיבל אדם מידע לפי סעיף קטן (א), יחולו עליו הוראות סעיף 19 והוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.

04/08/2014 | 23:37 | מאת: מטופל

אבל המידע שהיא מסרה היה לאחות ולא היה לו קשר לטיפול בי אלא פשוט סיפרה לאחות מה סיפרתי לה בדלתיים סגורות

05/08/2014 | 21:47 | מאת: חיפאית

דעתי האישית: כדאי לקחת בחשבון - האם אתה מרוצה(או לא) מרופאת המשפחה מהבחינה המקצועית והיחס ומעוניין להמשיך להיות מטופל אצלה? האם נגרם לך נזק בעצם מסירת המידע לאחות? אם אתה מעוניין להמשיך אתה ולא נגרם לך נזק,ולמרות שאתה משוכנע שמסירת המידע לא היתה נחוצה לטיפול בך (ולגבי זה הרופאה יכולה לחשוב ולטעון אחרת..)- הרי שלפעמים כדאי להיות חכם ולא צודק, וכדאי לשקול היטב אם הגיוני להגיש תלונה. אם אין לך עניין להמשיך אתה ו/או נגרם לך ,לדעתך, נזק כלשהו במסירת המידע - יש אפשרות להתייעץ גם עם האגודה לזכויות החולה לפני פנייה למש' הבריאות. בנוסף, יש אפשרות לפנות לרופא האחראי על המרפאה ו/או ליחידה לפניות הציבור של קופת החולים. החלטה שלך .

06/08/2014 | 02:32 | מאת: מטופל

אז לפי דעתך אני עלול להיפגע מעצם העובדה שבכלל פניתי והתלוננתי על הרופאה במש הבריאות?

06/08/2014 | 10:03 | מאת: חיפאית

שוב, דעה אישית בלבד: הכוונה שלי במילים עדיף להיות חכם מאשר צודק- זה אם בכוונתך להמשיך להיות מטופל שלה, ואז זה יכול (לא חייב) לגרום לתחושה/הרגשה לא נוחה ביניכם., שהרי כל רופא, כמו כל מטופל, הוא בן אדם. בעקרון, ברור שראוי שכל אזרח יוכל לפנות למש' הבריאות בתלונה ללא חשש שייפגע בצורה כלשהי. אני לא יכולה לומר לך מה לעשות כי ההחלטה רק בידך - נגרם לך נזק? חשוב לך שמש' הבריאות ייטפל בעניין? חשוב לך שמטופלים אחרים לא ייפגעו ממנה בעתיד? וכו'.

06/08/2014 | 02:33 | מאת: מטופל

לא, אני לא מעוניין להמשיך עם אותה רופאה

מנהלי פורום זכויות מבוטחים בביטוח בריאות וסיעוד